தமிழ் / Tamil

‘தேசிய குறைதீர்ப்புத் திட்டம்’ [NATIONAL REDRESS SCHEME] பற்றிய அறிமுகம் / Introduction to the National Redress Scheme

‘குறைதீர்ப்பிற்கு விண்ணப்பித்தல் /Applying for redress in Tamil

‘ததசிய குறைதீர்ப்புத் திட்டம்’ சம்பந்தமாக (NATIONAL REDRESS SCHEME) உதவி பபைல் / Getting help